Tijdens het onderzoek is de vraag meerde keren gesteld of uitbesteding aan de hand van hoge orde onderhoudscontracten als bijvoorbeeld IBC, Maincontracting en dergelijke leiden tot financiële voordelen of de beoogde efficiëntie voor opdrachtgevers. Het onderzoek gaat niet op deze vraagstelling in omdat het een te complex vraagstuk is binnen de de opdrachtformulering en bijbehorende onderzoekvragen. Onderstaand artikel gaat in op de financiële voordelen van uitbesteden van onderhoud en specifiek van gecombineerde onderhoudscontracten.

 

Het Rijk heeft inmiddels 1,5 miljard euro bespaard door bouwprojecten integraal aan te besteden via DBFM(O) contracten. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage 2016/2017 die eind vorig jaar door de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan de Tweede Kamer is gestuurd. Deze meest uitgebreide PPS contractvorm zorgt ervoor dat bouwprojecten efficiënter kunnen worden gerealiseerd met meer kwaliteit tegen lagere kosten. De projecten worden doorgaans binnen tijd en budget opgeleverd. In de voortgangsrapportage geeft de Rijksoverheid de voortgang en ontwikkelingen van het DBFM(O)- beleid en de DBFM(O)-contracten weer.

Bron : PPS-Netwerk  februari  2017

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

De minister van Financiën informeert de Kamer mede namens de Ministeries van Wonen en Rijksdienst, van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie. In deze voortgangsrapportage wordt teruggekeken en vooruit gekeken naar het vergroten van de doelmatigheid van overheidsprojecten, in het bijzonder door inzet van de geïntegreerde contractvorm DBFM(O).

Hieronder vindt u een aantal belangrijke conclusies uit de voortgangsrapportage.

 

Meerwaarde DBFM(O) met 200 miljoen euro toegenomen
De ervaringen tot nu toe zijn positief: projecten zijn binnen tijd en budget opgeleverd en conform de gewenste/gevraagde output. Opgeleverde projecten zijn o.a. N31, A59, A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal, N33 Assen-Zuidbroek, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Nationaal Militair Museum, Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel Centrum Schiphol, DUO/Belstingkantoor Groningen, Korte Voorhout 7, PI Zaanstad, Bezuidenhoutseweg 30, Hoge Raad, Rijnstraat 8 en de PPS Kromhout Kazerne. Lopende projecten zijn o.a. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord, VIA15, Knoopkazerne Utrecht, Gerechtsgebouw Breda, Nieuwe Huisvesting RIVM, B-30 en Marinekazerne Vlissingen. In totaal is er tot nu toe een meerwaarde van 1,5 miljard euro gerealiseerd t.o.v. traditioneel uitgevoerde projecten. Dat is 200 miljoen euro meer t.o.v. 2015.

 

Van DBFMO naar tussenvormen
Het toepassen van DBFM(O) vraagt om een geschikt overheidsproject. De komende jaren zal dan ook, met alle ervaringen en inzichten die zijn opgedaan meer worden gekeken naar tussenvormen zoals DBM(O) die wellicht beter passen bij toekomstige overheidsprojecten.

In principe kunnen bedrijfseconomische inzichten, risico-overdracht, integraliteit, een lifecyclebenadering enz. van nut zijn in alle gevallen waarin de overheid investeert of samenwerkt met de markt, bijvoorbeeld bij ICT-projecten en het verlengen van (bestaande) onderhoudscontracten. Zo werkt het Rijkvastgoedbedrijf aan een afwegingskader waarmee andere, geïntegreerde contractvormen zoals DBM ook in beeld komen voor gebouwprojecten waar een volledige DBFM(O) wellicht geen optie is.

Contractmanagement
Inmiddels heeft het Rijk ruime ervaring opgedaan met het contractmanagement op DBFM(O)-projecten. De kennis en inzichten die dat heeft opgeleverd zijn breder toepasbaar op overheidsprojecten en –diensten. Ongeacht de wijze van uitvoering of contractvorm, is het van belang zodanig te sturen dat beoogde resultaten daadwerkelijk worden bereikt. Wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe wordt voorzien in verantwoordings- en sturingsinformatie en hoe vinden sturing en toezicht plaats? Dat zijn wezenlijke vragen bij de governance van overheidsprojecten.

De ambitie is om de komende periode verdere praktische invulling te geven aan het contractmanagement door middel van:

  • het verder ontwikkelen van (KPI’s) en het verzamelen van data hiervoor waardoor beter inzicht ontstaat in de kwantitatieve performance van het contractmanagement. Dit kan helpen om sneller conclusies te trekken over kostenoverschrijdingen en de uiteindelijke meerwaarde (over de levensduur) van DBFM(O) projecten.
  •  Verdere uitwerking van een uniforme benadering……..lees verder voor het volledige artikel

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

 

 

Verwante Artikelen

 

Tags: , ,