Informatie Aanvraag

1. Inleiding

De leergang Assetmanagement & Maintenance maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang Assetmanagement vormt de basis voor Assetmanagement tot en met de erfscheiding. De leergang Assetmanagement & Maintenance is bedoeld om de Assetmanager en contractor handvatten te geven een bijdrage te leveren in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang wordt het Assetmanagement toegelicht in kader het technisch beheer en onderhoud. Centraal staat het technisch beheer en onderhoud en welke bijdrage dit levert aan de waardecreatie. De wijze waarop het technisch beheer en onderhoud plaatsvindt kan zelf gedaan worden of in zijn geheel uitbesteed. Voorliggende vraag is welke variabelen het technisch beheer en onderhoud beïnvloeden en op welke wijze deze variabelen zodanig ingericht kunnen worden dat deze daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan de waardecreatie.

 

2. Waarom de leergang Assetmanagement & Maintenance 

Het uitgangspunt de leergang Assetmanagement & Maintenance  is de behoefte aan kennis over het Assetmanagement. Asset-owners, of diens beheerders, die ervaring hebben in het Assetmanagement constateren dat voor eenzelfde gebouw soms zeer uiteenlopende manieren van het Assetmanagement worden toegepast. Van daaruit is bij de gebouwbeheerders de behoefte ontstaan aan een gestructureerde opleiding die inzicht geeft in een aantal onderdelen van het Assetmanagement.

Assetmanagement is bedoeld om een organisatie in staat te stellen om de missie en visie die de organisatie zichzelf ten doel stelt te realiseren. Centraal hierbij staat dat er waarde uit Assets wordt gecreëerd door het Assetmanagement en technisch beheer en onderhoud met elkaar in balans te brengen en te houden.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een programma ontwikkeld op grond van het onderzoek Assetmanagement & Onderhoudscontracten om organisaties op te leiden in de fundamentele uitgangspunten van het Assetmanagement zodat deze op juiste wijze invulling en uitvoering kan geven aan het technisch beheer en onderhoud.

 

3. Leerdoelen Assetmanagement & Maintenance 

De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen :

  • De uitgangspunten van het Assetmanagement en Assetmanagementsystemen binnen de kaders van het technisch beheer en onderhoud,
  • Recht en Wet,-en regelgeving,
  • Het technisch beheer en onderhoud,
  • Risico’s binnen het Assetmanagement,
  • Financieel toetsten van het technisch beheer en onderhoud,
  • Het uitvoeren van het contractmanagement,
  • Het bijdragen aan het  initiëren en realiseren van een onderhoudscontract.

 

4. Vereisten leergang Assetmanagement

Om deel te kunnen nemen is het kennis niveau van de leergang Introductie op het Assetmanagement een vereiste. De onderwerpen worden vanuit de basis behandeld en getoetst zodat in vervolg opleidingen als bijvoorbeeld Integraal Contract management.

 

5. Voor wie bedoeld

De leergang is bedoeld voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de utiliteit en industrie aan de hand van onderhoudscontracten vorm en inhoud geven aan het technisch beheer en onderhoud.