Informatie Aanvraag

1. Inleiding

De leergang NEN2767 maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang NEN2767 vormt de basis voor de leergang Introductie op het Assetmanagement (IAM) en Assetmanagement (AM). De leergang NEN2767 is bedoeld om de inspecteur handvatten te geven een bijdrage te leveren in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang worden de uitgangspunten van het conditiemeten toegelicht in kader het technisch beheer en onderhoud. Centraal staat het conditiemeten conform de NEN2767 en de rol die het heeft in binnen het Assetmanagement. 

 

2. Waarom NEN2767

Het uitgangspunt van NEN 2767 is de behoefte aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van het vastgoed. Gebouwbeheerders die ervaring hebben met het opstellen en gebruiken van onderhoudsplanningen constateren dat voor eenzelfde gebouw soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. Van daaruit is bij de gebouwbeheerders de behoefte ontstaan aan een persoonsonafhankelijke opname- en registratiesystematiek.

De daarvoor ontwikkelde methodiek wordt conditiemeting genoemd. In de loop der tijd zijn verschillende varianten op de conditiemeting ontstaan. Vanwege de behoefte aan eenduidigheid voor een uniforme toepassing is de methodiek herzien en vastgelegd in een norm. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen.

De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. Het verschil met de veel voorkomende ‘traditionele’ methode is dat daarin alleen de onderhoudsmaatregelen worden geregistreerd zonder registratie van de gebreken. De informatie is dan niet persoonsonafhankelijk en niet herleidbaar.

De conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek.
Bij het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid is het van belang te onderkennen dat de conditie één van de invloedsfactoren is die een rol spelen. Andere aspecten die een rol kunnen spelen zijn onder andere gebruikskwaliteit, maatschappelijke kwaliteit, locatie, flexibiliteit, risico’s bij uitval.
De conditiemeting is dus één van de relevante (objectief vast te stellen) hulpmiddelen voor toetsing en onderbouwing van het vastgoedbeleid van een organisatie. Dit beleid bepaalt de randvoorwaarden waaronder de resultaten van de conditiemeting worden vertaald in toepassingen.

 

3. Leerdoelen

De leergang NEN2767 richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen : 

  • Inspecties kan uitvoeren conform de NEN2767 in zijn/haar discipline.
  • Inspecties schriftelijk kan formuleren conform het inspectieformulier.
  • Een inspectierapport kan opstellen van betreffend object…
  • Ernstige gebreken en/of onveilige situaties kan herkennen en deze verantwoordelijkheid beleggen bij de daarvoor verantwoordelijke organisatie onderdeel.
  • Toegang tot de Permanente Educatie NEN2767

 

De onderwerpen worden vanuit de basis behandeld en getoetst zodat in vervolg opleidingen als bijvoorbeeld Assetmanagement tot en met de erfscheiding dieper ingegaan kan worden op de processen die het Assetmanagement omvatten en het technisch beheer van B&U en GWW elementen.