De rapporteur van de NEN 2767 heeft in zijn communicatie van 28 juni jl inzake de voortgang van de groene versie NEN 2767 aangegeven dat de vernieuwde norm meer toepassingsmogelijkheden gaat krijgen voor “conditiegestuurd onderhoud”. In zijn communicatie worden de toepassingen benoemd maar ook toepassingen die in ontwikkeling zijn. De toepassingsgebieden die in ontwikkeling zijn betreft het combineren van conditiemetingen met aanvullende informatie, het onderbouwen en toetsen van onderhoudscontracten en het samen stellen van benchmark gegevens over de kwaliteit van de B&U en GWW sector. In het verlengde van het onderzoek en het artikel Conditiemeten en onderhoudscontracten gaat de belangstelling uit naar het tweede onderwerp wat in ontwikkeling is.

 

De rapporteur gaat in op vier onderwerpen en licht deze toe in zijn communiqué. Zo licht hij toe dat conditiemetingen veelal in combinatie met aanvullende inspecties worden uitgevoerd. Als voorbeeld worden de BOEI systematiek bij het Rijksvastgoedbedrijf en de verzorgingsscore bij infra-opnamen genoemd. Gesteld wordt dat het op orde hebben van informatie van veiligheidsinspecties en conditie over de assets  de grondslag voor het assetmanagement. Belangrijkste argument hiervoor is dat anders er onvoldoende basis voor risicobeheersing en kosteneffectiviteit.

In contracten voor onderhoud en beheerovereenkomsten moeten afspraken gemaakt over het te handhaven kwaliteitsniveau op basis van conditiewaarden. Het minimum conditieniveau van een bouw- of installatiedeel mag dan bijvoorbeeld niet slechter zijn dan een 3. Dergelijke afspraken blijken volstrekt ontoereikend te zijn om gewenste prestaties af te spreken, te toetsen en te handhaven. NEN 2767 is in eerste opzet niet ontwikkeld om prestatie gerichte onderhoudscontracten te onderbouwen en (nog) niet voldoende ingericht voor de ContractVormingsfase (CV), ContractImplementatiefase (CI) en de ContractRealsiatiefase (CR) van onderhoudscontracten

Daarnaast is er aandacht voor het vakmanschap nodig bij de inspecteur, de opdrachtgever en de opdrachtnemer van de onderhoudsprojecten om daadwerkelijk afspraken te kunnen maken over kwaliteit. In de praktijk wordt inmiddels gebruik gemaakt van modellen waarbij sprake is van een combinatie van een te handhaven conditie op lange termijn en het voldoen aan aspecten van gebreken (risico beperking) op korte termijn. De aggregatiemethode om de opgenomen bouwdeelcondities op een hoger abstractieniveau te vertalen naar condities voor complexen, areaal aan infra-objecten of het complete gebouwenbezit wordt de komende tijd weer verder ontwikkeld. Steeds meer eigenaren van vastgoed en infra-objecten (asset owners) willen de methode gebruiken om op dit hogere abstractieniveau inzicht te krijgen in de differentiatie van de kwaliteit van hun assets (gebouwencomplexen, infracomplexen of een combinatie hiervan). Voor het complete bezit geeft een gemiddelde conditie in combinatie met bouwjaren goede…..read more

 

De rapporteur stelt dat er inmiddels  wel ontwikkelingen zijn om de toepassingsgebieden van de conditiemeting te verbeteren en beter te omschrijven. Op wetenschappelijk niveau wordt hiertoe onderzoek gedaan. (Zie hiervoor de onlangs verschenen publicatie “Conditiemeting & onderhoudscontracten, Jan Stoker 23 juni 2016”). Duidelijk is dat contracten beter moeten worden onderbouwd op het niveau van de gebreken en veroudering van bouw- en installatiedelen. 

 

 

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,