Het onderzoek Maincontracting is gebaseerd op de definitie van Maincontracting zoals deze medio 2012 in een aantal aanbestedingen is gebruikt en toegepast. Deze definitie is toegepast in het onderzoeksplan als kader en vertrekpunt voor het onderzoek. Gaande het onderzoek en overleg met de participanten is gebleken dat de definitie niet volledig en een concrete duiding heeft wie invloed heeft op het concept Maincontracting. Onderstaand is in hoofdstuk 1 de definitie waarmee is gestart bij aanvang van het onderzoek. In hoofdstuk 2 is de bijgestelde definitie weergegegeven met de onderbouwing.

 

1 Definitie Maincontracting (V0.01)

De gehanteerde opdrachtformulering die gebruikt is voor het onderzoeksplan :

 

Maincontracting is het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen een opdrachtgever en een marktpartij als Maincontractor (Hoofdcontractant) voor het beheer en het onderhoud van gebouwen. De Marktpartij is verantwoordelijk voor (de coördinatie) van het beheer en onderhoud en de kwaliteit van het geleverde werk door de contractanten.

 

In deze definitie ontbreekt het aan :

  1. Verwijzing naar normen t.a.v. gehanteerde termen.
  2. Benoemen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden opdrachtgever, opdrachtnemer en klant.

 

2 Bijgestelde definitie

 

Om de opmerkingen te kunnen verwerken moet eerst de definitie tekstueel worden aangepast om  te kunnen demarqueren en verantwoordelijkheden en bevoegdheden te omschrijven. Na tekstuele aanpassing van V0.01 is de definitie V1.0 van Maincontracting :

 

“Technisch onderhoud & beheer concepten als Maincontracting is het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer als Maincontractor (Hoofdcontractant) voor het technisch  beheer en het onderhoud van Assets. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van het Assetmanagementplan. De Maincontractor is, binnen de kaders van het Assetmanagementplan, verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud, bevoegd dit af te stemmen met de klant/eindgebruiker van de Asset en verantwoordelijk voor alle geleverde prestaties”

 

Deze definitie is gebaseerd op de normen:

  1. NEN-ISO13306-EN Maintenance – Maintenance terminologie.
  2. NEN-EN 16646-EN Maintenance- Maintenance within physical asset management.
  3. NEN-ISO55000-NL Asset Management-Overzicht, principes en terminologie.

 

 

2.1    Verwijzing normen

De verwijzingen in definitie V0.01 zijn gebaseerd op de normen:

  1. NEN-ISO13306-EN Maintenance – Maintenance terminologie.
  2. NEN-EN 16646-EN Maintenance- Maintenance within physical asset management.
  3. NEN-ISO55000-NL Asset Management-Overzicht, principes en terminologie.
  4. NPR 2777:2011 Praktijkrichtlijn: leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten voor vastgoed.
  5. NEN-EN 15221-2 Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten.

De termen die worden gebruikt in de definitie zijn omschreven in normen, en in sommige gevallen in ontwerpnormen.

 

Term

Norm

Term

Omschrijving

1. Technisch beheer & onderhoud

NEN-ISO13306

Maintenance

combination of all technical, administrative and managerial actions during the life cycle of an item intended to retain it in, or restore it to, a state in which it can perform the required function

2.    Asset

NEN-ISO55000

Asset

zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie (3.1.13)

3.    Physical Asset Management

NEN-16646-EN

Physical asset-management

coordinated activities of an organization to realize value from physical assets.(CONTEXT: The optimal life cycle management of physical assets to sustainable achieve the stated business objectives)

4.    Prestatie contract

NPR 2777:2011

Prestatie-contract

In de praktijk wordt gewerkt met een zogenoemd prestatiecontract. Dat kan afhankelijk van de inhoud een resultaatcontract of een combinatie van een inspanningscontract en een resultaatcontract zijn. Daarnaast worden er ook nog vele andere termen aan contracten toegevoegd, welke vaak zijn afgeleid van de soort onderhoud. Deze kunnen allemaal worden gerangschikt onder inspannings- en resultaatcontracten.

5.    Assetmanagementplan

NEN-ISO55000

Asset

Managemen-plan

gedocumenteerde informatie (3.1.6) die de activiteiten, mensen en middelen en tijdskaders beschrijft die vereist zijn voor een individuele asset (3.2.1) of een assetgroep om de assetmanagementdoelstellingen

(3.3.1 en 3.1.12) van de organisatie (3.1.13) te bereiken

OPMERKING 1 bij de term: De assets kunnen worden ingedeeld in groepen volgens assettype (3.2.6), assetklasse,

assetsysteem (3.2.5) of assetportfolio (3.2.4). OPMERKING 2 bij de term: Een assetmanagementplan wordt afgeleid van het strategische assetmanagementplan (3.3.2).

OPMERKING 3 bij de term: Een assetmanagementplan kan zijn vervat in, of kan een ondergeschikt plan zijn van, het strategische assetmanagementplan.

 

 

2.1.1    Benoemen verantwoordelijkheden.

In versie V0.01 van definitie Maincontracting zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever, opdrachtnemer en klant niet benoemd. In versie V1.0  zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd.

 

2.1.2    Vraag en antwoord.

Definitie V1.0 is voorgelegd aan de participanten met de vraag om te reageren op de definitie.  Onderstaand overzicht geeft inzicht in de reactie op V1.0 en de daarbij behorende antwoorden.

Nr 

Vraag/Reactie

Antwoord

1.

Wat wordt verstaan onder bv technisch beheer, prestatie etc zoals omschreven in de definitie

Iedere term binnen de definitie kent zijn eigen omschrijving die veelal zijn beschreven in normen. Gehanteerde normen zijn toegelicht in paragraaf 2.1.1 van dit document.

2.

Waarom wordt er beperkt tot en specifiek geduid naar de term  “Technisch Beheer & onderhoud”.

Betreft demarcatie van het onderzoek. In dit onderzoek wordt specifiek in gegaan op het  “Technisch Beheer & onderhoud” van Assets als onderdeel van het concept Maincontracting.  Zie demarcatie onderzoeksplan V0.23 -2011

3.

Maincontractor heeft iets van wederkerigheid. Is de Maincontractor ook niet te zien als een  “Maincontractor” ?

In de definitie wordt het concept Maincontracting verklaard. De opdrachtgever “kan” een Maincontractor zijn van zijn stakeholders (zie NEN-ISO5500) . Echter binnen de kaders van het onderzoek wordt de opdrachtgever gezoen als de partij die (strategisch) kader stellend is voor het technisch beheer & onderhoud.

4.

Punten als “afgesproken periode, budgettaire activiteiten, kwaliteit, planning, control etc etc

De term “kader” blijkt te vrijblijvend. Om die reden wordt de term  “Assetmanagementplan” daarvoor in de plaats gezet. De NEN-ISO5500 omschrijft de  “kaders”.

5

Door alleen de term “Maincontracting” te gebruiken wordt de problematiek omtrent contractvormrn opnieuw geïntroduceerd (zie H3 verslag). Tevens worden gelijkwaardige concepten uitgesloten en is definitie niet in het verlengde van de opdrachtformulering

Aan de definitie is de zinsnede “Technisch onderhoud & beheer concepten als”, toegevoegd.

6.

De zinsnede “de kwaliteit van zijn geleverde prestatie en zijn contractanten” wordt een benadrukking van hetgeen is het assetmanagementplan is gesteld. Daarbij is een Maincontractor per definitie verantwoordelijk voor het werk wat hij uitbesteed aan derden en subcontractors

Om genoemde criteria te ondervangen wordt de zinsnede vervangen in een algemenere vorm die de omvang van de te leveren prestaties afhecht die in het assetmanagementplan zijn benoemd. Deze zinsnede is “en verantwoordelijk voor alle geleverde prestaties”.