De conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) is een bepalingsmethode van zichtbare gebreken of symptomen van gebreken waarmee de technische conditie van bouw,-en installatiedelen vastgesteld kan worden. Oorspronkelijk is de methode bedoeld om een MJOB op te stellen echter kent meerdere toepassingsgebieden.

Een casestudy over de rol en invloed van de conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) op onderhoudscontract(en) binnen de B&U heeft geleid tot het inzicht dat de conditiemeting NEN76 zich niet beperkt tot alleen het MJOB. Naast deze traditionele toepassing wordt de conditiemeting veelal toegepast bij aanbestedingen van onderhoudscontracten. Reden voor deze toepassing is dat de conditiemeting een uitspraak doet over het aantal elementen en hun conditie die tot het onderhoudscontract behoren en daarmee mede de aanneemsom bepalen. Daarmee zijn nog niet de financiële risico’s van toekomstige gebreken geïdentificeerd die de aanneemsom kunnen beïnvloeden.

Een oplossing voor deze problematiek kan zijn om het symptoom van het (toekomstige) gebrek vast te stellen tijdens de inspectie. Symptomen van gebreken blijken inzicht te geven in toekomstig falen of toekomstige gebreken. Met name bij de (financiële) risico beheersing bij onderhoudscontracten door de opdrachtnemer spelen symptomen van gebreken een rol wanneer reparaties en vervangingen onderdeel zijn van de aanneemsom. Het aantonen van een symptoom van een gebrek tijdens de verificatie periode kan er toe leiden dat reparaties en vervangingen verrekenbaar zijn door de opdrachtnemer.

Naast de invloed die het symptoom van een gebreken heeft bij aanbestedingen op de aanneemsom kunnen symptomen van gebreken een rol spelen bij het opstellen van de onderhoudsactiviteiten. De inzichten die symptomen van gebreken geven over het toekomstige gebrek, naast de mate van het het functioneren, zijn een waardevolle bron van informatie voor de bepaling van het preventieve (PO) en correctieve (CO) onderhoud.

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Naast de invloed die het symptoom van een gebrek heeft bij aanbestedingen op de aanneemsom kunnen symptomen van gebreken een rol spelen bij het opstellen van de onderhoudsactiviteiten. De inzichten die symptomen van gebreken geven over het toekomstige gebrek, naast de mate van het het functioneren, zijn een waardevolle bron van informatie voor de bepaling van het preventieve (PO) en correctieve (CO) onderhoud.

De casestudy heeft aangetoond dat er een relatie is met het preventieve (PO) en correctieve (CO) onderhoud. Bedoeld wordt dat symptomen van gebreken inzicht geven op welke termijn een gebrek kunnen gaan plaatsvinden. Het inzicht dat een gebrek feitelijk op enig moment gaat plaatsvinden geeft aan welke corrigerende maatregelen er getroffen moeten worden om te voorkomen dat het symptoom van een gebrek ook daadwerkelijk overgaat in een gebrek  en dus invloed gaat uitoefenen op het preventieve en correctieve onderhoud.

Op basis van informatie die symptomen van gebreken leveren in samenhang met de mate van functioneren kunnen de daadwerkelijke onderhoudsactiviteiten bepaald worden. Deze moeten voorkomen (preventief) dat het symptoom van het gebrek overgaat in een gebrek of die corrigerende maatregelen (correctief) worden getroffen dat mocht het symptoom of gebrek zich voordoen er die processen en maatregelen zijn om te kunnen anticiperen dat overeen gekomen SLA’s of KPI’s niet worden geschonden. De informatie van een symptoom van een gebrek in samenhang met de mate van functioneren kan gebruikt worden in bijvoorbeeld FME(C)A’s, FTA of gelijksoortige methoden waarmee de onderhoudsactiviteiten bepaald kunnen worden. Het kader bij het bepalen van de onderhoudsactiviteiten zijn onder andere het StrategischAssetManagememtPlan (SAMP) wat belegd is in het onderhoudscontract en de overeengekomen KPI’s.

Vanuit dit perspectief heeft de conditiemeting invloed op het PO en CO. De invloed is echter op het niveau van gebreken en niet op het (geaggregeerde) conditieniveau; immers welk kader en informatie geeft de kwalitatieve ordinale conditie 3 aan welke onderhoudsactiviteiten er uitgevoerd moeten worden ..?. Dit is ook wat de rapporteur aangeeft dat onderhouden op conditie 3 volstrekt ontoereikend blijken te zijn om gewenste prestaties af te spreken, te toetsen en te handhaven.

Symptomen van gebreken daarentegen wel. Symptomen van gebreken en de mate van functioneren kunnen inzicht geven in het faalgedrag zodat de opdrachtnemer daar op kan anticiperen met “zijn” onderhoudsplan en processen mocht onverhoopt falen ban elementen en/of bouw,-en installatiedelen onverhoopt plaatsvinden.

 

Aanbeveling

Een aanbeveling is om binnen de norm meer aandacht te schenken aan symptomen van gebreken en hun relatie met het preventieve en correctieve onderhoud als de conditiemeting wordt toegepast bij de aanbesteding van onderhoudscontracten.  Dit kan door bijvoorbeeld definities aan te scherpen of het onderwerp en toepassing onderhoudscontracten nadrukkelijker te definiëren. Dit kan een positieve bijdrage leveren in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de aanneemsom of de werkzaamheid van het onderhoudscontract ten goede komen.

Klik hier voor het bron artikel

 

Pulse Publicatie Facebook Publicatie 

 

Tags: , , , , , ,